Adorez 5000

'media' bilaketaren emaitzak (Hiztegia: 'Gaz > Eus'):


mediacaña: f. (Tecnol.) karraka erdibiribil

mediación: f. bitartekotasun, bitartekotza, bitartekaritza, arartekotasun, (fig.) zubigintza; conseguimos la subvención por mediación del representante de la escuela: diru-laguntza eskolako ordezkariaren bitartez lortu genuen; la mediación de aquél nos vendrá muy bien: haren bitartekotza oso baliagarri izango zaigu

mediado, da:

 1. adj. erdi bete.
 2. loc. adv. a mediados de: erditsuan, erdirantz, erdi inguruan, erdi alderantz; a mediados de enero: urtarrilaren erditsuan, urtarrilaren erdirantz

mediador, ra:

 1. adj. y s. bitarteko, bitartekari, artekari; mediador de comercio: merkataritzako bitartekaria.
 2. m. y f. cargo público: ararteko

medialuna: f. ilargi-erdi, (creciente) ilargi gora, (menguante) ilargi behera

mediana: f.

 1. (Mat.) mediana, erdibideko.
 2. (Traf.) erdibitzaile.
 3. (merluza) legatz ertaina, tarteko legatz

medianamente: adv. hala-hola, erdizka, erdipurdi, erdipurdika, kili-kolo, kili-mala

medianería: f. mehelin, erdiko horma; servidumbre de medianería: mehelin-zortasuna

medianero, ra:

 1. adj. tarteko, erdiko; medianera de todas las gracias: grazia guztien etorbidea.
 2. f. mehelin; pared medianera: mehelin-horma, arteko horma

medianía:

 1. f. mediocridad: kaskarkeria, erdipurdikotasun, erdipurdikokeria.
 2. adj. mediocre: erdipurdiko, kaskar, hala-holako, hala-moduzko

medianil: m. mehelin

mediano, na:

 1. adj. en tamaño: erdibideko, ertain, erdizkako, erdiko; mediana empresa: enpresa ertaina.
 2. adj. en calidad: hala-holako, hala moduzko.
 3. adj. y s. (Mat.) erdibideko, ertain, mediana

medianoche: f. gauerdi; es la medianoche: gauerdia da

mediante:

 1. adv. -en bitartez, -en bidez, dela medio; mediante el trabajo: lanaren bidez, lanaren bitartez, lana dela medio.
 2. loc. adv. Dios mediante: Jainkoa lagun, Jainkoaren laguntzaz, bake bada, osasun eta bake bada

mediar: vi.

 1. intervenir, interceder: bitarteko izan, bitartekotza egin; ha mediado entre unos y otros: batzuen eta besteen bitarteko izan da.
 2. estar en medio: bitarte izan, erdian egon, artean izan; entre las dos casas media un jardín: bi etxeen artean lorategi bat dago.
 3. transcurrir el tiempo: iragan, igaro, joan; desde entonces ha mediado mucho tiempo: harrezkero denbora luzea iragan da.
 4. llegar a la mitad: erdirantz, erdi aldera etorri; mediaba el mes de junio cuando se marchó: ekainaren erdirantz joan zen, ekainaren erdi aldera joan zen.
 5. mediar entre dos enemigos: bakeak egin, tartean jarri.
 6. ocurrir entre tanto: artean gertatu

mediastino: m. (Anat.) mediastino

mediatizar: vt. bitarteko gisa erabili

mediato, ta: adj. hurbil, hurreko

mediatriz: f. (Mat.) erdibitzaile

medio, dia:

 1. num. erdi; dos horas y media: bi ordu eta erdi; media hora: ordu erdi; media vara: kana-erdia.
 2. adj. (Mat.) batez besteko, erdi; temperatura media: batez besteko tenperatura; medio ambiente: ingurumena; desviación media: batez besteko desbiderapena; potencia media: batez besteko potentzia; valor medio: batez besteko balioa.
 3. adj. semi-: erdi-; medio pariente: erdi-lehengusua.
 4. adj. ertain, erdibideko, erdizkako, erdiko; una empresa media (mediana): enpresa ertaina; no hay término medio: erdizkakorik ez dago.
 5. adv. casi: erdi, ia, ia-ia; está medio dormido: erdi lo dago; medio muerto de frío: hotzez erdi hilik; botella medio vacía: botila erdi hutsa; a medio terminar: erdi amaiturik, ia-ia amaiturik; una verdad a medias: erdi egia.
 6. m. centro: erdi, erdigune.
 7. m. bide, bitarteko; el fin no justifica los medios: helburu onak ez ditu on egiten bitartekoak (bideak).
 8. m. (Ecol.) medio, ingurune; el agua y el aire son los medios apropiados para los seres vivientes: ura eta airea dira bizidunentzat mediorik egokienak; medio físico: ingurune fisikoa.
 9. m. recurso, riqueza: etorri, baliabide, baliakizun, eskuarte; no tenía medios: ez zuen etorririk; compraría a gusto un coche si tuviera medios (con qué): pozik erosiko nuke autoa zegaz baneuka.
 10. m. medida, precaución: neurri; tomar los medios necesarios: beharrezko neurriak hartu.
 11. m. pl. medio de comunicación, de difusión: komunikabide, hedabide, (audiovisuales) ikus-entzunezkoak.
 12. m. medio ambiente: ingurumen, ingurune; medio ácido: ingurune azidoa; medio básico: ingurune basikoa.
 13. m. (medio en deportes): erdilari.
 14. loc. medio a medio: erdiz erdi; en medio de: bitartean; por medio de: -en bidez, -en bitartez; por término medio: batez beste; por medio de (por causa de) él: hura dela medio

Adorez Hiztegiak

(C) 2013 Adorez Hiztegiak, Bostak Bat Kultur Elkartea